Algemene voorwaarden

Kajak Deinze Kajakt

Algemene voorwaarden en veiligheidsvoorschriften voor de verhuur.

Vanaf 21/06/2023
IN GEVAL VAN PROBLEMEN:
IB NVC BV Deinze Kajakt: 
0476 26 06 06 – Noodgevallen: 112

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 – AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden worden aanvaard bij online verhuur door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website of bij verhuur ter plaatse door de ondertekening van het document. Door de aanvaarding bevestigt de huurder dat hij kennis heeft van (1) de algemene voorwaarden en (2) de praktische voorschriften. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gelden zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van ondernemingen.

De huurder gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de algemene voorwaarden van IB NVC BV ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging, voor alle toekomstige transacties gelden, en meer in het bijzonder bij huurovereenkomsten die mondeling, telefonisch, per e-mail of enig andere elektronische wijze doorgegeven worden.

Van de algemene voorwaarden van IB NVC BV afwijkende voorwaarden van de huurder welke door IB NVC BV niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van IB NVC bvba geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.

1.2 IB NVC BV is slechts gehouden tot uitvoering van enige overeenkomst van zodra zij een schriftelijke orderbevestiging aan de huurder heeft afgeleverd.
1.3 De nietigverklaring van een artikel of een clausule brengt nooit de nietigheid van het geheel der algemene voorwaarden met zich mee.

Art. 2 – HUURPRIJS

2.1. De lijst met huurprijzen staat vermeld op de website van IB NVC BV. De huurprijs wordt bevestig door IB NVC BV in de orderbevestiging. Huurprijzen zijn steeds exclusief transport, verzekering, eventuele schoonmaakkosten dewelke worden aangerekend aan het op dat moment geldende uurloon met 21% btw.

2.2. Een voorschot is vooraf betaalbaar.

2.3. Voor weekverhuur wordt een week aangerekend als vijf werkdagen, twee weken als tien werkdagen en een maand als het effectief aantal werkdagen van die maand.

2.4. Alle prijzen zijn indexeerbaar, met als basisindex januari van het geldende jaar en exclusief BTW.

2.5. Het transport door IB NVC BV gebeurt op aanvraag aan €1,00/km met een minimumbedrag van €35,00 en een maximumbedrag van €188,00 voor leveringen in België, tijdens de werkuren. Wachttijden van de chauffeur worden doorgerekend aan het op dat moment geldende uurloon. Deze transporttarieven zijn van toepassing voor werkdagen van max. 8 uren. Overuren, i.v.m. het overeengekomen contract, zullen naar verhouding aangerekend worden. De prijzen gelden bij vertrek van de dichtstbijzijnde vestiging van IB NVC BV.

ART. 3 – AANSPRAKELIJKHEID VAN IB NVC BV

3.1. Voor de huurder-consument in de zin van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010 is IB NVC BV aansprakelijk voor opzet, grove schuld of door die van zijn aangestelde of lasthebbers of voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van IB NVC BV beperkt tot de helft van de koopprijs of de huursom en zal elke aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot directe schade.

3.2. Voor de huurder-ondernemingen wordt de aansprakelijkheid van IB NVC BV beperkt overeenkomstig de hierna opgenomen voorwaarden. IB NVC BV kan nooit gehouden zijn tot een schadevergoeding die meer dan 25% van de huurprijs beloopt, zelfs niet indien IB NVC BV een andersluidend schadebeding zou hebben aanvaard. Indirecte schade vanwege de huurder of derden, zoals financiële en commerciële verliezen, algemene onkosten, verstoring van de planning, verlies van potentiële winst, wegvallen van cliënteel, etc… worden hoe dan ook nooit aanvaard ten nadele van IB NVC BV.

3.3. Gebreken die uiterlijk zichtbaar zijn, dienen onmiddellijk bij in ontvangstneming schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan IB NVC BV. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan IB NVC BV. De huurder draagt de bewijslast dat dergelijk gebrek aanwezig was op de datum van de levering. In ieder geval zal elke schade geacht worden te zijn veroorzaakt door de huurder van zodra hij het gehuurde goed verder gebruikt. Elk dwalingsrisico wordt gedragen door de huurder, en zal nooit aanleiding geven tot ontbinding van de verhuurovereenkomst.

3.4. IB NVC BV is verzekerd inzake haar burgerlijke aansprakelijkheid tegenover deelnemers en derden. IB NVC BV is niet verzekerd voor ongevallen waarbij huurders en derden betrokken zijn. Het is de eigen verzekering (zoals familiale verzekering) van de huurder en derden die de schade bij ongevallen dekt.

3.5 Deinze Kajakt behoudt zich het recht voor om foto’s te maken van klanten tijdens activiteiten, mits mondelinge toestemming van de betrokkenen. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden van Deinze Kajakt, tenzij een klant uitdrukkelijk niet akkoord gaat. Klanten kunnen ook foto’s maken en delen via sociale media; Deinze Kajakt kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke acties. Indien een klant een foto wil laten verwijderen waar Deinze Kajakt direct controle over heeft, kan hiervoor een verzoek worden ingediend via e-mail naar info@deinzekajakt.be

ART. 4 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

4.1. De huurder draagt voor het materiaal zorg als een voorzichtig en redelijk persoon. Hij is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gehuurd materiaal waar het zich ook bevindt.

4.2. De huurder verklaart de goederen en hun toebehoren te kennen en goed te keuren in de staat waarin ze zich bevinden. De huurder verklaart steeds op eigen risico te huren en de huur zal nooit aanleiding geven tot enige vrijwaring vanwege IB NVC BV. De huurder verbindt zich ertoe kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften betreffende het gehuurde materiaal. Hij verklaart bekwaam te zijn om met het gehuurde materiaal te werken dan wel dit enkel door bekwame aangestelde te laten gebruiken.

4.3. De goederen dienen door de klant te worden beveiligd tegen diefstal en vergrendeld met een slot. De huurder verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, aangebrachte publiciteit van IB NVC BV, niet te verwijderen, anders worden de gemaakte kosten aan de huurder doorgerekend.

4.4. De huurder zal steeds instaan voor alle schade, zowel deze die zou ontstaan aan het materiaal, als diegene op welke wijze ook veroorzaakt aan derden door het materiaal. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, minderwaarde, slecht onderhoud, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover IB NVC bv. IB NVC BV is niet aansprakelijk voor enig gebrek, zichtbaar of onzichtbaar dat niet gemeld werd conform art. 3.3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of met het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht enige fout in hoofde van de huurder of derden en ongeacht eventuele overmacht. Eventuele herstellingen geschieden steeds op kosten van de huurder.

Bij beschadiging of verlies worden de volgende kosten aangerekend:
– peddel: €50
– zwemvest: €60
– waterdichte ton: €13
– kajak: de vergoeding hiervoor komt overeen met de actuele waarde. (€700 tot €900)

ART. 5. – ANNULERING EN LAATTIJDIGHEID

5.1. Indien het aanvangsuur niet gerespecteerd wordt door de huurder, behoudt IB NVC BV zich het recht voor om de verhuring te annuleren met behoud van de huurprijs als schadevergoeding.

5.2. Indien de kajak laattijdig terug bezorgd wordt, wordt een bijkomende vergoeding per aangevangen half uur aangerekend van 10,00 Euro per persoon.

5.3. Zodra de bestelling is bevestigd, is de klant bij annulering van de dienst (annulering moet schriftelijk worden gemeld naar info@ibgroup.be) aansprakelijk voor de volgende kosten:Deze vergoeding bedraagt 50% van het totale bedrag van de diensten vermeld in de orderbevestiging.

Art. 6 – JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

6.1. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd, onverminderd het recht van IB NVC BV een vordering in te dienen voor een andere rechtbank.

6.2. Elke overeenkomst aangegaan met IB NVC BV is onderworpen aan het Belgisch recht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De huurder houdt zich samen met de deelnemers aan de volgende voorschriften:

AANGERADEN

De minimumleeftijd is 5 jaar. Kinderen van 5 tot 12 jaar moeten begeleid worden door een meerderjarige.
Het dragen van een reddingsvest is verplicht. Reddingsvesten zijn gratis verkrijgbaar.
Het dragen van schoenen is verplicht.
Het absolute minimum meenemen (geen camera’s, gsm’s, etc…)

VERBODEN

Het is verboden om te stoppen langs de Leie. De geautoriseerde haltes zijn Astene sas en Picknick in Deurle. Buiten de aangegeven tijden kan er niet gevaren worden op de Leie.
Afval achterlaten is verboden.
Het is verboden gevaarlijke manoeuvres uit te voeren: botsingen te veroorzaken en te dicht langs vissers of zwemmers te varen.
Het is verboden alcohol te consumeren.
Het is verboden vuur aan te steken, te kamperen, dieren te laten schrikken of de oevers en vegetatie te beschadigen.
Het is verboden storend lawaai maken (radio, muziek,…)

Elke overtreding zal worden beboet in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

3. ADVIES VOOR DE TOCHT
Passeer de eerste wegversperring aan de rechterkant, de tweede wegversperring aan de linkerkant.
Laat bij groepen altijd een verantwoordelijke achteraan aansluiten om toezicht te houden in geval van problemen.
Schuil bij onweer tot de bliksem weg is.
Blijf altijd midden op de rivier en anticipeer op de vaarweg om obstakels te vermijden.
Een kajak zinkt niet. Houd daarom bij kapseizen de kajak vast en bereik zo snel mogelijk de oever. Laat de peddel niet los om de reis gemakkelijk te kunnen verderzetten.
Het is aangeraden om de richting aan te houden van het verkeer.
Maneuvreer bij een tegenligger de boot naar rechts.
4. IN GEVAL VAN NOOD

Meldt problemen zo snel mogelijk aan het kantoor op +32 (0) 476 26 06 06.
Neem bij een ongeval onmiddellijk contact op met 112.